האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1

תקנון

תקנון האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

1. סימן א' – מבוא :
1.1 שם העמותה :
1.1.1 בעברית: האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה
1.1.2 באנגלית: Industrial Relations Research Association of Israel
1.2 כללי:
1.2.1 העמותה הינה עמותה רשומה כחוק שמספרה 58-002902-3 וזאת בהתאם לקבוע בחוק העמותות, תש"ם-1980.
1.2.2 המען הרשום של העמותה הינו – דרך אבא הילל סילבר 148/42, רמת גן, 52572.
1.2.3 העמותה קשורה באירגון הבין לאומי ליחסי עבודה: I.I.R.A – International Industrial Relations Association השוכן בז'נבה ופועלת עימו בשיתוף פעולה.
2. סימן ב' – מטרות העמותה:
2.1 העמותה תפעל לקידום הידע והמחקר בכל הקשור בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל ובכל הנובע מהם.
2.2 לתרום לקידום הידע העיוני והמחקרי בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה.
2.3 ליזום ולעודד מחקר עיוני ואמפירי בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה.
2.4 לאתר נושאים נבחרים בתחום מטרותיה של העמותה ולעודד מוסדות ויחידים לעסוק בהם.
2.5 לאתר וללבן בעיות בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל, במגמה להעשיר את הידע של חבריה ולסייע לגורמים ממלכתיים ציבוריים ופרטיים בישראל בתהליך גיבוש החלטות וקביעת מדיניות.
2.6 לעודד ולסייע במחקר משווה בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל.
2.7 לפעול למען ריכוז גיבוש והפצת ידע ומידע בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל.
2.8 לעודד פרסום חומר עיוני ומחקרי בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל.
2.9 ליצור שיתוף פעולה בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל בין העמותה והחוקרים לבין המעסיקים, העובדים וארגוניהם והממשלה ונציגיה.
2.10 ליצור שיתוף פעולה בפיתוח קשרי מחקר וחילופי דעות בין אנשי המחקר, המעסיקים, נציגי העובדים ונציגי הממשלה לבין מקביליהם במדינות אחרות.
2.11 ליזום ולעודד כנסים, ועידות, סדנאות, צוותי חשיבה וימי עיון אשר יוקדשו וייוחדו לסוגיות עיוניות, ממצאי מחקרים וצוותי חשיבה בשיתוף גורמים ישראלים ובין לאומיים.
2.12 לערוך כנס שנתי, אשר במרכזו יעמדו הרצאות ודיונים על תחומי המחקר העיניני והעדכני בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל.
2.13 לשמש כנציגת הפעילות המחקרית בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל, בפני אירגונים מקומיים ובין לאומיים.
2.14 לפרסם פרסום עיתי בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה בישראל.
2.15 לפעול לקידום מטרות העמותה בכל אמצעי ודרך חוקית אחרת.
3. סימן ג' – חברות בעמותה:
3.1 כללי:
3.1.1 החברות בעמותה הינה חברות אישית או מוסדית.
3.1.2 חבר בעמותה הינו כל אדם ו\או תאגיד אשר בקשתו לחברות אישית או מוסדית נתקבלה בכפוף לתנאים הקבועים לחברות בתקנון זה.
3.2 קבלת חברים לעמותה:
3.2.1 אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר באגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
3.2.2 ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד ובכפוף לתנאים לקבלת חברים הקבועים בתקנון זה.
3.2.3 סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית.
3.3 חברות אישית:
3.3.1 לחברות בעמותה יוכל להתקבל אדם העומד באחד מן הקריטריונים הבאים:
3.3.1.1 אקדמאי בתחום יחסי העבודה ושוק העבודה.
3.3.1.2 אדם בעל תואר אקדמי אחר, בתחום הקרוב לתחום יחסי העבודה ושוק העבודה.
3.3.1.3 אדם העוסק באחד מתחומי יחסי העבודה ושוק העבודה כחלק מתפקידו המקצועי, אשר עבר השתלמויות בתחום זה ובלבד שהוא עוסק בתחום זה 3 שנים לפחות.
3.3.2 על אף האמור בסעיף 3.3.1, יוכל להתקבל כחבר בעמותה, סטודנט הלומד באחד מן התחומים הרלוונטיים לפעילותה של העמותה, בתקופת לימודיו האקדמיים.
3.3.3 על אף האמור בסעיף 3.3, רשאי ועד העמותה לקבל לחברות בעמותה חבר, אשר מעוניין להיות חבר בעמותה ואינו עומד בקריטריונים הקבועים בסעיף 3.
3.4 חברות מוסדית:
3.4.1 בנוסף לאמור בסעיף 3.2, לחברות בעמותה יוכלו להתקבל מוסדות פרטיים ציבוריים וממשלתיים, ארגונים ומפעלים אשר יש להם עניין בפעילות העמותה ו\או בקידום מטרותיה.
3.5 זכויותיו וחובותיו של חבר בעמותה:
3.5.1 חבר בעמותה ישלם דמי חברות שנתיים.
3.5.2 חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
3.5.3 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
3.5.4 הועד, באישור האסיפה הכללית, יקבע את שיעור דמי חבר
3.5.5 פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
3.5.6 חבר אשר חברותו בעמותה פקעה, אינו זכאי לחלק מרכוש העמותה.
3.6 פקיעת חברות בעמותה :
3.6.1 החברות בעמותה פוקעת:
3.6.1.1 במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו.
3.6.1.2 בפרישת החבר מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש.
3.6.1.3 בהוצאתו מן העמותה.
3.7 הוצאת חבר מן העמותה:
3.7.1 האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
3.7.1.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
3.7.1.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
3.7.1.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
3.7.1.4 החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
3.7.2 לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיפים 3.7.1.3 - 3.7.1.1 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
3.7.3 הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
4. סימן ד' - מוסדות העמותה:
4.1 אסיפה הכללית.
4.2 ועד מנהל.
4.3 ועדת ביקורת.
5. סימן ה – הבחירות למוסדות העמותה:
5.1 אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
5.2 הבחירות למוסדות העמותה ייערכו אחת לשנתיים.
5.3 הבחירות לתפקיד יו"ר העמותה המיועד יערכו לפחות שנה טרם כניסתו לתפקיד.
6. סימן ו' – האסיפה הכללית :
6.1 סדר יומה ותפקידיה :
6.1.1 יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.
6.1.2 אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
6.1.3 האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה, לישיבה מן המניין, תשמע דו"ח מן הגופים הנבחרים של העמותה על פעולות השנה החולפת, תבחר במוסדות העמותה ותתווה את קווי מדיניותה של העמותה לשנה הקרובה.
6.1.4 אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, ותבחר בועד ובועדת הבקורת
6.1.5 האסיפה הכללית תאשר את מאזנה של העמותה.
6.1.6 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
6.1.7 מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה
6.2 קוורום נאות:
6.2.1 אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם במהלך הישיבה פחת מספר הנוכחים.
6.2.2 לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה לפתיחת האסיפה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשעה אחת, לאותו היום ולאותו המקום.
6.2.3 באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים באשר הם רשאים לדון ולהחליט בכל הנושאים שעל סדר היום, יהיה מספרם אשר יהיה.
7. סימן ז' – ועד מנהל :
7.1 כללי:
7.1.1 מבין חברי הועד המנהל (להלן: "הועד") ייבחרו יו"ר העמותה וסגנו.
7.1.2 יו"ר העמותה יהיה יו"ר הועד וסגנו יהיה סגן יו"ר הועד.
7.1.3 הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו ויזכו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
7.2 הרכב הוועד המנהל:
7.2.1 הועד יורכב מ-19 חברים, כאשר חלוקת החברים בועד תהיה כדלהלן:
7.2.1.1 חבר סגל אחד משורין מכל אוניברסיטה. (האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה הפתוחה)
7.2.1.2 2 חברי סגל משורינים נציגי המכללות, העוסקים בהוראה או במחקר בתחום יחסי עבודה.
7.2.1.3 נציג אחד משורין מטעם הממשלה.
7.2.1.4 נציג אחד משוריין מטעם ההסתדרות הכללית החדשה.
7.2.1.5 נציג אחד משוריין מטעם לשכת התאום של הארגונים הכלכליים.
7.2.1.6 6 נציגים אחרים אשר יבחרו בהצבעה ע"י האסיפה הכללית.
7.2.2 נציג הנבחר כאמור בסעיף 7.2.1.6 אין כל מניעה כי יתקיימו בו הקריטריונים הקבועים בסעיפים 7.2.1.5 – 7.2.1.1.
7.3 כהונת הועד וחבריו:
7.3.1 הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
7.3.2 חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד. חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
7.3.3 נתפנה מקומו של חבר ועד נבחר, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
7.3.4 חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
7.4 ישיבות הועד:
7.4.1 הוועד יתכנס לפי הזמנת יו"ר הועד או לפי דרישת שבעה חברי ועד לפחות ובלבד שיתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים.
7.4.2 הועד רשאי להסדיר בעצמו את סדרי עבודתו ופעולותיו, אם לא נקבע אחרת בתקנון.
7.4.3 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
7.4.4 הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
7.5 תפקידי הועד וסמכויותיו:
7.5.1 הועד ידון ויחליט בדבר פעולות העמותה, בכל הנוגע למימוש מטרותיה, לפי הנחיות האסיפה הכללית.
7.5.2 הועד ימנה ועדות משנה מתוכו או מבין חברי העמותה, קבועות או מיוחדות (למטרה ספציפית) ויאציל להן את הסמכויות בהתאם למטרה לשמה הוקמו.
7.5.3 הועד יאשר את תקציב ההכנסות וההוצאות של העמותה.
7.5.4 הועד יעבד הצעת תקציב הכנסות והוצאות של העמותה. כמו כן, יציע הועד תקציב עזר לפעולות מיוחדות שעליהן יחליט.
7.5.5 הועד יקבע את שיעור דמי החבר, בין אם חבר אישי, בין אם חבר מוסדי.
7.5.6 הועד יחליט בענייני מנגנון של העמותה.

8. סימן ח' – ועדת ביקורת:
8.1 מנוי ועדת הביקורת:
8.1.1 מינוי ועדת הביקורות (להלן:"הוועדה") יעשה, כאמור בתקנון זה, בבחירה ע"י האסיפה הכללית, אחת לשנתיים.
8.1.2 נבחר חבר לכהן כחבר בועדת ביקורת, לא יוכל הוא לכהן במקביל כחבר בועד המנהל.
8.2 תפקידי ועדת הביקורת:
8.2.1 בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה.
8.2.2 בדיקת השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.
8.2.3 מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד.
8.2.4 הצעה לוועד של דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.
8.2.5 בדיקת עניניה הכספיים של העמותה( את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה).
8.2.6 בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.
8.2.7 הבאה בפני הוועד והאסיפה הכללית של מסקנותיה לאור הבדיקות שערכה במסגרת תפקידה.
9. סימן ט' – שינוי תקנון :
9.1 כל שינוי בתקנון העמותה יעשה לפי החלטת האסיפה הכללית וברוב של שני שלישים מהנוכחים המצביעים.
9.2 על אף האמור בסעיף 9.1, לא יעשה כל שינוי בתקנון העמותה מבלי שיהיו נוכח באסיפה הכללית קוורום נאות כאמור בסעיף 6.2. לתקנון זה.
10. סימן י' – נכסים:
10.1 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה מכל סוג שהוא ובכל צורה שהיא, אסורה.
11. סימן יא' – פירוק:
11.1 במקרה של פירוק, יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.