האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

מחקר, הוראה ומדיניות בתחום יחסי העבודה

header header1
  • שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום לארגונים הכלכליים
  • קובי בר-נתן, מ"מ הממונה על השכר במשרד האוצר
  • השופטת ורדה וירט-לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
  • עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי עבודה
  • עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הנהגת ההסתדרות הכללית החדשה

חיפוש מחקרים

Canada : Lone striker not alone on Kelowna picket line

Gary Nylander

On strike

Wendy Harris, with the MoveUp union, holds up her picket sign while on strike against the B.C. Nurses’

Union in Kelowna on Thursday. Supporting Harris on the picket line is Carmen Pickering, left, labour relations officer with Unifor 888.

Posted: Friday, September 9, 2016 4:00 am

Lone striker not alone on Kelowna picket lineAndrea PeacockKelownadailycourier.ca | 0 comments

Today marks the seventh week on the picket line for administrative employees at the B.C. Nurses’ Union.

All 75 employees, represented by the MoveUp union, work from the Burnaby office, except Wendy Harris, who is the lone striker in Kelowna.

You must login to view the full content on this page.

kAmw2CC:D[ 2 q]r] }FCD6D’ &?:@? 25>:?:DEC2E:G6 D6CG:46D 2DD:DE2?E[ >2J 36 E96 @?=J @?6 @? DEC:<6 :? E96 z6=@H?2 @77:46[ 3FE 96C 7@FC 4@\H@C<6CD[ H9@ 2C6 C6AC6D6?E65 3J E96 &?:7@C ggg F?:@?[ 2C6 DE:4<:?8 3J 96C @? E96 A:4<6E =:?6]k^Am
kAm“&?:7@C ggg 24EF2==J 92D 2 4@?EC24E[ 3FE @FC |@G6&A A2CE?6CD 5@ ?@E[ D@ E96J 92G6 4@?E:?F65 2 A:4<6E =:?6[ 2?5 H6 9@?@FC E92E[” D2:5 r2C>6? !:4<6C:?8[ =23@FC C6=2E:@?D @77:46C 2E E96 }FCD6D’ &?:@? @77:46 :? z6=@H?2 2?5 =@42= A:4<6E 42AE2:?]k^Am
kAm%96 D>2== 8C@FA @7 A:4<6E6CD :D EF4<65 @FE @7 D:89E 369:?5 }6DE6CD |2C<6E[ 3FE DFAA@CE 7C@> E96 AF3=:4 92D 366? A@D:E:G6[ D2:5 !:4<6C:?8]k^Am
kAm“(6’G6 24EF2==J 925 8@@5 DFAA@CE 2?5 H6’G6 925 8C62E BF6DE:@?D 7C@> E96 AF3=:4[” D96 D2:5] “%96C6’D 8@@5 F?56CDE2?5:?8 2C@F?5 36:?8 2 F?:@? >6>36C 2?5 H92E E92E >62?D] xE ;FDE D@ 92AA6?D E92E H6’C6 F?:@? >6>36CD H@C<:?8 7@C 2 F?:@?]”k^Am
kAm%96 3:886DE 492==6?86 @7 36:?8 @FE @? E96 A:4<6E =:?6 6G6CJ 52J 92D 366? E96 6?G:C@?>6?E[ D2:5 !:4<6C:?8 @? %9FCD52J 27E6C?@@?[ 2D :E DE2CE65 E@ C2:?]k^Am
kAmw@H6G6C[ E96 E62> 92D C6>2:?65 DEC@?8 2?5 >6>36CD H:== 4@?E:?F6 E@ DFAA@CE 6249 @E96C[ D96 D2:5]k^Am
kAm“(6 42? 9@?6DE=J D2J E92E :E 92D 3C@F89E FD E@86E96C 6G6? >@C6 D@ 2D 2 E62>[” D96 D2:5] “(6’C6 2 D>2== E62> 2?JH2J[ D@ H6’C6 2== G6CJ 4@??64E65 2?5 4@>>:EE65 E@ 6249 @E96C[ 3FE E96C6’D ?@E9:?8 =:<6 D:EE:?8 @FED:56 7@C 52JD @? 6?5 E@ C62==J 3C:?8 E96 E62> E@86E96C]”k^Am
kAmx? yF=J[ |@G6&A F?:@? >6>36CD G@E65 E@ DEC:<6 27E6C E96 }FCD6D’ &?:@? =@4<65 E96> @FE 7@==@H:?8 5:D28C66>6?ED 23@FE 4FEE:?8 324< E96 6>A=@J66D’ >65:42= 2AA@:?E>6?E 52JD 2?5 72>:=J @3=:82E:@? =62G6]k^Am
kAm“}68@E:2E:@?D 76== 2A2CE[ 2?5 @? yF=J aa E96 q]r] }FCD6D’ &?:@? =@4<65 @FE E96D6 q]r] }FCD6D’ &?:@? DE277 7@C 2? 9@FC[ 2?5 27E6C 2? 9@FC E96J D2:5 E96J 4@F=5 4@>6 324< E@ H@C< F?56C 2? 6>A=@J6C\>2?52E65 4@?EC24E[” D2:5 y6? w@=>H@@5[ DA@<6DA6CD@? 7@C |@G6&A] “%96 DE277 D2:5 ?@[ 2?5 E96J H6C6 32D:42==J 7@C465 :?E@ 2 DEC:<6]”k^Am
kAm%96 F?:@? 2?5 E96 q]r] }FCD6D’ &?:@? 2C6 D4965F=65 E@ 8@ 324< E@ E96 32C82:?:?8 E23=6 E@52J]k^Am
kAm“(6 5@?’E <?@H H92E 6I24E=J E96 6>A=@J6C :D 8@:?8 E@ 4@>6 7@CH2C5 H:E9[” D2:5 w@=>H@@5]k^Am
kAm“xE’D :C@?:4 E92E E96 ?FCD6D’ F?:@? D2JD E96J 92G6 2 ?@\4@?46DD:@? A@=:4J H96? E96J 8@ :?E@ 32C82:?:?8 7@C E96:C @H? >6>36CD[ J6E E96J H2?E @FC DE277 E@ 8:G6 FA E96D6 E9:?8D] xE’D ?@E 23@FE >@?6J @C 2 9F86 H286 :?4C62D6] xE’D 23@FE 92G:?8 2 C6DA64E7F= 2?5 72:C 4@?EC24E]”k^Am

Thank you for reading 5 free articles on our site. You can come back at the end of your 30-day period for another 5 free articles, or you can purchase a subscription at this time and continue to enjoy valuable local news and information. If you need help, please contact our office at (250) 763-4000. You need an online service to view this article in its entirety.

Have an online subscription?

Login Now

Need an online subscription?

Subscribe

Need an account? Create one now.

Posted in , on Friday, September 9, 2016 4:00 am.

Original Source